Gemeente Assen start procedure Zonnepark De Lichtkiem aan Asserwijk

Assen – De gemeente Assen heeft een aanvang gemaakt met de procedure om te komen tot de aanleg van Zonnepark De Lichtkiem aan de Asserwijk.

Op het perceel is nu nog een agrarisch bedrijf gevestigd, waarvan de eigenaren de bedrijfsvoering kortgeleden hebben stopgezet. Het college van B en W: ‘Het agrarisch bedrijf heeft namelijk onder meer vanwege de ligging naast de woonwijk Kloosterveen en de ontwikkelingen rond de nabijgelegen golfbaan geen toekomst op deze locatie. De eigenaren willen het Zonnepark De Lichtkiem op dit perceel gaan exploiteren.’

13.600 zonnepanelen

B en W geven aan dat het ontwerp van het zonnepark op deze locatie uitgaat van 13.600 zonnepanelen met een totale oppervlakte van circa 3 hectare met een totaal vermogen van circa 4 megawatt. ‘De omgevingsvergunning gaat uit van een grondgebonden opstelling met zonnepanelen, een gebouw met de omvormers en twee transformatoren.’

De zonnepanelen zijn ongeveer 1,7 meter hoog, in een hoek van 10 graden. De panelen kennen een oost-west oriëntatie ten behoeve van een optimaal rendement, aldus het college. ‘De onderlinge ruimte tussen de draagconstructies bedraagt 1 meter. Op verzoek van TenneT wordt centraal in het zonnepark een onderhoud-pad met een breedte van 5 meter vrijgehouden. Om het park wordt een hekwerk van 1,8 meter hoog geplaatst.’

Positieve reacties

Met de initiatiefnemers is volgens B en W een overeenkomst gesloten waarin is vastgelegd dat de aanwezige beplanting in stand blijft. ‘De initiatiefnemers hebben hun plan met de omgeving besproken en hebben hier positieve reacties op ontvangen.’

De aanvragers wachten al enige tijd op toestemming om de procedure te starten. Het college schrijft dat tijdens die aanvraag net het Asser zonneparkenbeleid werd opgesteld. ‘En was het niet wenselijk om vooruitlopend hierop medewerking aan het realiseren van een nieuw zonnepark te verlenen.’

B en W verwachten niet op weerstand te stuiten in de gemeenteraad. De Lichtkiem voldoet volgens het college aan alle gestelde eisen. ‘Het zonnepark maakt onderdeel uit van de zoeklocaties,  de aanvraag is niet in strijd met rijks- en/of provinciaal beleid, er is sprake van een plan met beperkte ruimtelijke impact, de aanvraag past binnen het gemeentelijk woningbouwprogramma en de gemeentelijke plankosten overschrijden de 10.000 euro niet.’

Subsidie

Wel zijn er nog financiële middelen nodig vanuit de Stimulering Duurzame Energieproductie van het ministerie van Economische Zaken en Klimkaar plus subsidies. ‘Dat is een cruciaal onderdeel van de businesscase van zonneparken. Zonder deze subsidie is een zonnepark niet exploitabel. Die subsidie kan in twee tranches per jaar worden aangevraagd bij het Rijk, in april/mei en in oktober. De aanvragers zijn de tranche van oktober 2018 misgelopen omdat er bij de aanvraag en verleende omgevingsvergunning moet worden overlegd. Hun insteek is om in te schrijven op de tranche van april/mei 2019.’

Tekst: Robbert Willemsen