GroenLinks en SP in de bres voor behoud groen in Klenckestraat Assen

Assen – De raadsfracties van GroenLinks en de SP in de Asser gemeenteraad hebben de geplande woningbouw aan de Klenckestraat, wat ten koste gaat van het groen en dan met name de moestuin van de bewoners, voor 13 december als opiniestuk op de raadsagenda laten zetten.

De fractie van GroenLinks wenst een integrale ruimtelijke afweging (ook met betrekking tot groenvoorzieningen) in dit deel van het Noorderpark. De partij wijst erop, dat daar beperkt groen en speelvoorzieningen aanwezig zij, iets wat volgens fractievoorzitter Hans Marskamp ook onderkend werd in het in 2004 vastgestelde bestemmingsplan.

Bestemmingen

De gronden ten noorden van de Klenckestraat hadden toen nog de bestemming ‘Maatschappelijk’ en verder zuidwestelijk ‘Bijzondere doeleinden’, met bouwvlakken voor de destijds aanwezige bebouwing, een school en een kerkgebouw. Wel gold voor de gehele locatie een wijzigingsbevoegdheid.

Dit bestemmingsplan is in 2014 vervangen door de ‘Beheersverordening Assen Noord 2014’ . Omdat in een beheersverordening geen nieuwe ontwikkelingen mogen worden opgenomen, zijn de wijzigings- en afwijkingsmogelijkheden uit het plan uit 2004 niet overgenomen in de beheersverordening. Marskamp: ‘Dit is dus om juridisch technische redenen. In de vorige bestuursperiode is echter besloten mee te werken aan de vraag van een ontwikkelaar, die daar woningen wil ontwikkelen. Daardoor wordt de locatie tussen de Arendshorst en het kerkgebouw weer volledig bebouwd en is een gebruik als groenvoorziening en speelplek voor de buurt niet meer aan de orde.’

Niets veranderd

Volgens GroenLinks is het echter onduidelijk wat heeft er toe geleid dat het vorige college het door de raad in het bestemmingsplan van 2004 vastgelegde beleidsuitgangspunt aan de kant heeft geschoven en de locatie nu wordt ingevuld met woningbouw. Marskamp: ‘Terwijl aan de destijds getrokken conclusie niet is veranderd, namelijk dat er in dit deel van de wijk relatief weinig groen voorkomt.’

Marskamp vindt dat er een integrale visie op de ontwikkelingen aan de Klenckestraat nodig is met oog voor de behoefte aan groen en speel voorzieningen. De fractievoorzitter wil op 13 december van de andere raadspartijen dan ook weten wat volgens hen de gewenste situatie aan de Klenckestraat is. En of het niet beter is om een integrale afweging te maken en een ruimtelijke  visie voor het hele gebied op te stellen. ‘Voor het gebied ten noorden van de Klenckestraat, waarbij rekening gehouden wordt met de behoefte aan groen.’

GroenLinks legt het college van B en W tenslotte voor, of dat bereid is een ruimtelijke visie aan de raad voor te leggen voor het hele gebied.

Tekst: Robbert Willemsen