Begroting Assen: volle inzet op duurzaamheid en binnenstad, zorgen over sociaal domein

Assen – Volle inzet op duurzaamheid en de aanpak van de binnenstad, maar ook zoeken naar oplossingen voor de sterke stijging van kosten binnen het sociaal domein. Dat zijn drie van de hoofdthema’s van het college van B en W van Assen in de programmabegroting voor 2019.

Voor het realiseren van de plannen in het bestuursakkoord stelt het college de gemeenteraad voor om de komende vier jaar in totaal 19,8 miljoen euro in de stad te investeren. Daarnaast is volgens B en W op jaarbasis gemiddeld 3,5 miljoen euro nodig voor realisatie van de andere voornemens uit het bestuursprogramma én de opvang van financiële tegenvallers.

Aardgasvrije wijken

Geld dat onder meer wordt besteed aan het verder verduurzamen van de stad. Bijvoorbeeld door het realiseren van aardgasvrije wijken, het beschikbaar stellen van zonneleningen en de aanleg van zonneparken.

Bij dat duurzaam denken hoort volgens het college ook het vaker nemen van de fiets in plaats van de auto. ‘Met het verbeteren van de fietsinfrastructuur in onze stad en de mogelijke aanleg van de fietssnelweg willen we een forse impuls geven aan duurzame mobiliteit.’

Binnenstad

Ook de broodnodige facelift van de binnenstad staat hoog op de agenda. ‘Samen met de binnenstadsorganisatie Vaart in Assen (VIA) wordt uitvoering gegeven aan de binnenstadsvisie. Met een nieuw evenementenbeleid wordt aansluiting gezocht bij de sterke punten van Assen.’

Het college ziet aan de cijfers dat de criminaliteit in de stad afneemt, maar er wel sprake is van een stijging van overlast. ‘In het bijzonder de overlast van bijzondere doelgroepen zoals mensen in psychische nood. We stellen de ondermijnende criminaliteit in onze aanpak centraal en willen dat de stijgende trend van overlast daalt. Een pakket aan maatregelen moet ervoor zorgen dat het ervaren van overlast door Assenaren vermindert.’

Sociaal domein

Het college sprak al eerder haar zorgen uit over het oplopen van de kosten binnen het sociaal domein. Het kabinet voorziet de gemeente volgens wethouder Harmke Vlieg in onvoldoende financiële middelen, met name voor jeugdhulpverlening en WMO. ‘Net als bij andere gemeenten zorgt dat ook bij de gemeente Assen voor een zorgelijke financiële situatie.’

Zonder extra Rijksgeld en maatregelen loopt Assen de komende jaren aan tegen een tekort in het sociaal domein van jaarlijks een kleine 6 miljoen euro. Samen met de raad zoekt het college naar structurele oplossingen om die stijgende kosten tegen te gaan.‘Ondanks preventieve maatregelen is er sprake van een toenemende vraag naar jeugdhulp. We willen nu de focus leggen op preventie en lichte ondersteuning en minder op dure specialistische hulp en ondersteuning. En waar mogelijk investeren we in collectieve voorzieningen om de vraag naar individuele voorzieningen te verminderen.’

Reële handelswijze

Of het Rijk nu bijspringt in het sociaal domein of niet: het college denkt ook in 2019 de reserves te moeten aanspreken om de toenemende kosten op te vangen. ‘Wij blijven echter van mening dat het kabinet tot een meer reële handelswijze zal moeten komen als het gaat om het beschikbaar stellen van geld voor het sociaal domein. Onder meer in G40-verband is dat thema in Den Haag nadrukkelijk op de agenda gezet.’

Ook de WMO stelt het college voor problemen. ‘De huidige eigen bijdragesystematiek wordt per 1 januari 2019 vervangen door een abonnementstarief van 17,50 euro per vier weken voor een huishouden dat gebruik maakt van een WMO-voorziening. Het Rijk compenseert de lagere eigen bijdragen, maar deze lagere eigen bijdrage kan ook zorgen voor een hoger gebruik van WMO-voorzieningen.’

Reserves

Het college stelt de raad voor om uit het  bestuursakkoord eenmalig 10 miljoen euro te onttrekken uit de reserves. ‘En dat geld in te zetten om de ambities in het sociaal domein, op het terrein van duurzaamheid en in de binnenstad financieel tot uitvoering te kunnen brengen. Wij zijn van mening dat daarmee duurzaam geïnvesteerd wordt in de Asser samenleving en de inzet van reserves daarom verantwoord is.’

De gemeenteraad buigt zich op maandag 5 november en donderdag 8 november over de financiële plannen van het college.

Tekst: Robbert Willemsen