WMO-cliënten Assen in de problemen door vertraging bij gemeente. ‘We hebben excuses aangeboden, inwoners kunnen weer declareren’

Assen - 18 inwoners van Assen, die een Persoonsgebonden Budget (PGB) hebben, hebben lange tijd hun declaraties niet kunnen indienen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dit door de lange wachttijden voor WMO-indicatieaanvragen bij de gemeente Assen. Daardoor kwamen deze inwoners in de financiële problemen. Het college van B en W zegt dit te betreuren en komt met uitleg en excuses.

Stadspartij PLOP zwengelde de materie vorige week aan bij het college. Fractielid Lia de Ruiter: ‘In februari van dit jaar bereikten ons berichten van WMO-cliënten, die al weken wachtten op een beschikking omtrent het ver-lengen van hun indicatie voor een PGB of zorg in natura. Daardoor was men bang dat hun indicatie zou verlopen, nadat daar eerder al op gekort was. Dit terwijl ze wel tijdig hebben ingediend. Verder schortte er communicatief het één en ander aan. Omdat we dit soort berichten nogal verontrustend vonden, hebben we intern wat vragen uitgezet.’ Uit het antwoord op deze vragen bleek, aldus De Ruiter, dat er inderdaad sprake was van achterstanden en wachttijden, maar dat daarvoor extra personeel werd ingehuurd en dat gehoopt werd dat dat op korte termijn effect zou hebben op de achterstanden.

Voor-financiering

De Ruiter: ‘Verder werd de verzekering gegeven, dat door de achterstanden geen PGB’s stop zouden worden gezet. Nieuwe indicaties zouden aansluitend op de oude worden afgegeven. En, zo kregen we te horen, mocht de gemeente uiteindelijk tot een ander besluit komen en volgt er geen herindicatie of een lagere indicatie, zal gekeken worden of er in de afgelopen periode wel voor-financiering heeft plaatsgevonden op basis van een oud besluit. Als dat dan met het nieuwe besluit lager uitvalt, blijft tot het nemen van dat besluit het oude bedrag gelden.’

Met andere woorden, concludeerde De Ruiter, de huidige indicatie loopt door tot er een nieuwe is. ‘En als de nieuwe indicatie lager is, gaat die verlaging pas in op het moment dat dat besluit genomen wordt, zodat mensen niet als gevolg van de achterstanden met een terugbetaling geconfronteerd worden.’

Nog steeds geen nieuwe besluit

Het stelde PLOP in eerste instantie gerust. Tot het moment dat cliënten, die half november vorig jaar al een verlenging van de indicatie hadden aangevraagd (een indicatie die tot eind februari zou lopen) aangaven nog steeds geen nieuw besluit te hebben vernomen.

De Ruiter: ‘Maar die – en dat is veel schrijnender en in strijd met voornoemde toezegging - sinds het verstrijken van die indicatiestelling eind februari ook geen geld meer hebben ontvangen! Dus al 22 weken - en doortellend - wachten op een herindicatie, met nage-noeg geen communicatie vanuit de gemeente. En nu al acht weken - en doortellend - zonder geld zitten!’

Brief

Het college van B en W geeft aan meteen te hebben geacteerd op dit noodsignaal zegt de 18 inwoners die het betreft een brief te hebben gestuurd met de reden van de langere wachttijd. ‘We hebben aangegeven dat hun ondersteuning niet verandert, totdat er een besluit is genomen over een eventuele nieuwe indicatie. Ook hebben we hen geïnformeerd dat we extra medewerkers aantrekken om de achterstanden in de behandeling van de meldingen voor ondersteuning vanuit de WMO weg te werken.’

PLOP wees er tevens op, dat het nogal aan communicatie ontbrak, waardoor cliënten in onzekerheid bleven. Het college beaamt dat. ‘We hebben de betreffende inwoners op vrijdag 30 april gebeld om onze excuses aan te bieden en ze verteld, dat ze hun declaraties weer kunnen indienen. Ook de declaraties van de afgelopen periode. Daarbij hebben we tevens de vraag gesteld of mensen hierdoor in de afgelopen periode in de problemen zijn geraakt. En als dit het geval is, we hiervoor een oplossing bieden. De mensen die we hebben gesproken gaven aan dat dit niet het geval is. Alle mensen die zijn gebeld ontvangen voor de zekerheid ook een brief met deze informatie.’

Soms te laat

Om deze schrijnende situaties in de toekomst te voorkomen, gaat het college verder, is nu geregeld dat de PGB’s die aflopen in de komende maanden doorlopen, totdat er een herindicatie is gesteld. ‘Inwoners kunnen hun declaraties in die periode blijven doen via de SVB. Ook de inwoners van wie de PGB’s in de komende periode afloopt, ontvangen een brief met deze boodschap. We hebben gezien dat mensen soms te laat zijn met aanvragen. Om dat in de toekomst te voorkomen gaan we personen actief benaderen met de boodschap dat hun indicatie binnenkort afloopt, zodat ze tijdig opnieuw kunnen aanvragen.’

PLOP vroeg tenslotte ook hoe het zit met organisaties, die de zorg in natura verstrekken. De Ruiter: ‘Kunnen die ook tot Sint Juttemis wachten op hun geld, terwijl ze wel zorg verlenen, of zijn die gestopt met het verlenen van die zorg, in afwachting van nieuwe indicaties? Het college: ‘Met deze aanbieders zijn afspraken gemaakt. Zij blijven zorg leveren en declareren op basis van de huidige indicatie, tot er een nieuwe indicatie is afgegeven. En ze krijgen van ons een voorschot als dat nodig is.’ 

Tekst: Robbert Willemsen