Vrouwen wijzen onveilige plekken in Assen aan: Rolderstraat, stationsgebied, Anne Frank park

​Assen Bijna alle fietstunnels, de Rolderstraat, de fietsroutes tussen verschillende wijken en het centrum, het Asserbos, de Gouverneurstuin, de omgeving rond het station en het Anne Frank park worden door vrouwen in Assen genoemd als plekken, waar zij zich regelmatig onveilig voelen.

Dat is de uitkomst van de enquête van ‘Veilig over straat. Overal’ van twee serviceclubs die belangen van vrouwen behartigen, Soroptimistclub Assen en Zonta Drenthe. Beide instanties verenigden zich in de werkgroep Orange Assen, om zo via de enquête de (on)veiligheid van vrouwen en meisjes in Assen in kaart te brengen. Dit alles in het kader van de wereldwijde actie Orange the World, die in het teken staat van het stoppen van geweld tegen vrouwen en meisjes.

Slecht verlicht

De vragenlijst was bedoeld om zicht te krijgen op concrete plekken en situaties in Assen waar vrouwen zich onveilig voelen en factoren die het gevoel van onveiligheid versterken. ‘En dat is gelukt’, aldus beide serviceclubs. ‘Samengevat voelen vrouwen zich in algemene zin veilig in Assen. Echter op specifieke plekken en onder bepaalde omstandigheden voelt men zich onveilig. Vooral in het donker, op slecht verlichte en eenzame stukken van de openbare weg, fietspaden, tunnels en in bossen en parken. Drugshandel, daklozen en psychiatrische patiënten op straat worden genoemd als specifieke omstandigheden die het gevoel van onveiligheid vergroten.’

De uitkomst van de enquête is voorgelegd aan het college van B en W en de politieke partijen in Assen. De werkgroep Orange Assen vraagt de resultaten van het onderzoek – waar ruim 200, overwegend vrouwelijke respondenten, aan deelnamen - en de wijkanalyses van de gemeente uit 2019 te gebruiken om via maatregelen het onveilige gevoel van meisjes en vrouwen in Assen weg te nemen. 

Vrouwen én mannen

60 procent van de respondenten van de Orange Assen enquête ‘Veilig over straat. Overal’ (208 personen, 195 vrouwen en 12 mannen, in de leeftijd van 40 tot en met 79 jaar) voelen zich op sommige plekken en onder bepaalde omstandigheden onveilig in Assen.

Dat gevoel bekruipt de ondervraagden vooral ’s avonds op slecht verlichte en eenzame stukken van de openbare weg, fietspaden en tunnels en in bossen en parken. Meer specifiek gaat het om bijna alle fietstunnels, de Rolderstraat, de fietsroutes tussen verschillende wijken en het centrum, het Asserbos, de Gouverneurstuin, het stationsgebied en het Anne Frank park in de wijk Marsdijk.

De resultaten van de enquête

Waar woont u?

Van de 208 personen die reageerden woont 95 procent in Assen en 5 procent in Witten, Loon en de buitengebieden.

Hoe veilig voelt u zich in Assen?

25 procent van de ondervraagden voelt zich zeer veilig, 73 procent voelt zich – behoudens eerder genoemde factoren - redelijk veilig in Assen, 2,5 procent voelt zich niet veilig.

Wat geeft een onveilig gevoel? En waar?

Bepaalde locaties in het donker, veroorzaakt door slechte verlichting. In (fiets)tunnels (50 keer genoemd) in en langs het Asserbos (17), op eenzame fietspaden en bij parkeergarages. Maar ook plekken waar ‘vreemde figuren’ en drugdealers/junks zich ophouden. Tevens wordt genoemd vuurwerkoverlast, groepsvorming (hangjongeren), loslopende honden en agressieve mensen.

Ook specifieke plekken werden aangewezen, zoals de Rolderstraat (25 keer genoemd), de Gouverneurstuin (9), de Hoofdlaan (9), rond het station (7) en het Anne Frank park (7). Maar ook het Koopmansplein, de omgeving van het Drents Museum, de parkeerplaats van het oude NAM-gebouw bij het AZC, de Vredeveldsewegtunnel, de Dennenweg, de Baggelhuizerplas, industrieterreinen en het kanaal (bij de hockeyclub) werden genoemd, evenals de buitengebieden tussen Diepstroeten en Anreep, tussen Loon en Taarlo en de Baggelhuizerplas.

Welke factoren dragen bij aan een gevoel van onveiligheid voor vrouwen?

Slechte verlichting (80 procent), gebrek aan (zichtbaar) toezicht (57 procent) slecht onderhoud van de openbare ruimte (24 procent). 23 procent van de ondervraagden heeft het antwoord toegelicht met concrete voorbeelden: Hang jongeren/jongens/mannen in groepjes (18 keer genoemd), afgelegen plek/geen andere mensen (9), weinig overzicht/hoog struikgewas, begroeiing (7), drugsdealers (4), rondstruinende mensen (psychiatrisch, dakloos) (3), jongeren in de tunnel, en geen stoep.

Maatregelen

Maatregelen die het gevoel van onveiligheid volgens de werkgroep zouden kunnen wegnemen zijn meer verlichting en het voorkomen van overlast door drugshandel, hangjongeren, daklozen en psychiatrische patiënten op straat. ‘Maar ook meer zichtbaar toezicht en beter onderhoud van de openbare ruimte. En bij het (her)inrichten van de openbare ruimte kan meer en beter aandacht worden geschonken aan factoren die het gevoel van veiligheid op straat vergroten.’

De werkgroep hoopt dat de gemeente Assen zich bij de start van de campagne Orange the World/Orange Assen, op 25 november 2021, gaat profileren als een van de Safe Streets Gemeenten in Nederland. ‘Een gemeente waar bewust en gericht aandacht is voor de veiligheid op straat van al haar bewoners: ook die van meisjes en vrouwen.’

Naast het nemen van maatregelen op straat zou de werkgroep graag zien dat de gemeente zich ook op andere gebieden inspant. ‘Op basis- en middelbare scholen aandacht geven aan preventie van geweld via lesbrieven, gastlessen of een film en met wijkagenten en bewoners een dag- en nachtkaart maken van de ‘enge plekken’ in de stad en wat daaraan te doen.’ 

Tekst: Robbert Willemsen