48 nieuwe zorgplekken bij Vanboeijen Assen voor ‘Volwaardig leven’

Assen - De Stichting Vanboeijen in Assen heeft zich in het kader van ‘Volwaardig leven’ aangemeld bij het ministerie van VWS voor de realisatie van 48 nieuwe zorgplekken. Deze plekken zijn bedoeld voor mensen met een complexe zorgvraag.

De woon- en zorglocaties van de stichting zijn voornamelijk gesitueerd op Park Diepstroeten. Vanboeijen wil, zo schrijft het college van B en W aan de Asser gemeenteraad, in dit gebied extra bebouwing realiseren om - verdeeld over twee gebouwen - de 48 cliënten met onder meer een verstandelijke beperking, gedragsproblemen en/of psychische problemen te huisvesten. Ook wordt het buitenterrein opnieuw ingericht. Om dit mogelijk te maken heeft de gemeente een nieuw bestemmingsplan opgesteld.

Het doel van het landelijke programma 'Volwaardig leven' is het meer toekomstbestendig maken van de complexe gehandicaptenzorg. Dit gebeurt door te investeren in een kwalitatief beter en daardoor passend zorgaanbod voor mensen met een beperking, het creëren van voldoende passende plaatsen en het meer uit handen nemen van zorg van naasten.

Eigen omgeving

De bouwplannen van stichting Vanboeijen, zo meent het college, dragen bij aan het kunnen bieden van voldoende passende zorgplaatsen in de regio, zodat de mensen zoveel mogelijk in hun eigen omgeving opgevangen kunnen worden. Uitgangspunt is dat de cliënten zoveel mogelijk het ‘gewone leven’ ervaren. B en W: ‘Dit betekent dat er bijvoorbeeld gekeken wordt naar een betekenisvolle daginvulling, in de vorm van dagbesteding of groepsgerichte begeleiding om cliënten te leren hoe ze om moeten gaan met anderen.’

De vormgeving van de geplande gebouwen past volgens het college bij de landschappelijke kenmerken van het beekdal. ‘De nieuwe bebouwing ligt, in tegenstelling tot de bestaande bebouwing, op de oevers van het beekdal. Deze keuze is gemaakt omdat een situering aan de Burgemeester Bothenius Lohmanweg door de aanwezige gasleiding - uit het oogpunt van veiligheid - niet wenselijk is. Daarbij is gezocht naar een optimale combinatie van een veilige plek en het behoud van een open beekdal.’

Het Anreeperdiep wordt het hart van het plangebied. Dat betekent dat de nieuwe bebouwing met de voorzijde op de beek is gericht. Het college: ‘In tegenstelling tot het bestaande gebouw, dat 'hoog en droog' tussen de beplanting ligt, liggen de nieuwe gebouwen in het beekdal. Het buitenterrein krijgt een inrichting die daarbij past.’ Er is dan ook een beeldkwaliteitsplan opgesteld, waarin zaken als de welstandseisen voor de gebouwen zijn vastgelegd, aldus B en W.

Tekort huisvesting

Het college wijst er tenslotte op dat Stichting Vanboeijen momenteel worstelt met een tekort aan huisvesting en er enkele crisisplaatsen worden gebruikt voor regulieren huisvesting. ‘De stichting heeft dringend behoefte aan extra woningen en daarom ligt er het plan om op korte termijn een tijdelijk gebouw te plaatsen op de locatie van gebouw 2. Hiervoor wordt een aanvraag ingediend.’ 

Tekst: Robbert Willemsen