​Miljoenen-meevaller voor gemeente Assen

​Assen - Het voorlopige rekeningresultaat van de gemeente Assen gaat in 2020 3,8 miljoen euro gunstiger uitvallen dan verwacht. Dit staat in de Voortgangsrapportage die het college van B en W vorige week heeft gepresenteerd.

Bij de vaststelling van het herstelplan 2020-2024 in april van dit jaar moest nog 7,1 miljoen euro uit de reserve worden gehaald om de begroting sluitend te maken. Dit kan nu worden bijgesteld naar 3,3 miljoen. In de berekeningen is rekening gehouden met de forse bezuinigingen uit het herstelplan en met de voorlopige effecten van de coronacrisis.

Op koers

Hiermee, geeft de gemeente aan, ligt Assen op koers om de inhaalslag die met het herstelplan was beoogd ook echt te realiseren. ‘Een aantal incidentele meevallers zorgt ervoor dat het rekeningresultaat 2020 beter is geworden dan gedacht. Het gaat onder meer om een hogere uitkering uit het gemeentefonds, dalende rentelasten en een geactualiseerde investeringsplanning. Ook is sprake van een klein voordeel in de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW). Aan de andere kant zien we wel een stijging van de bijstandslasten in combinatie met een lagere rijksvergoeding.’

Het college gaf al eerder aan structureel te weinig middelen van het Rijk te ontvangen voor de uitvoering van de taken binnen de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet. Om toch tot een stabiel en structureel begrotingsevenwicht te komen, is in april een herstelplan vastgesteld, met een fors pakket aan bezuinigingsmaatregelen voor de periode 2020-2024. ‘In 2020 worden alle geplande maatregelen grotendeels gerealiseerd: 6,2 miljoen van de begrote 6,6 miljoen euro. Een paar maatregelen kon voornamelijk als gevolg van de coronacrisis nog niet volledig gerealiseerd worden, zoals de extra opbrengsten voor toeristenbelasting.’

Uitbraak Covid-19 grote invloed 

De uitbraak van Covid-19 heeft dit jaar grote invloed op de inwoners en bedrijven, aldus de gemeente. ‘Wij hebben uitvoering gegeven aan het landelijke en het lokale maatregelenpakket om inwoners en bedrijven te ondersteunen en een verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen. Voor Assen worden de financiële effecten van de coronacrisis in 2020 ingeschat op 4,5 miljoen euro. Tot nu toe is hiervoor 4,8 miljoen ontvangen van het Rijk. Vooralsnog lijkt deze compensatie voldoende te zijn.’

Wel is op meerdere onderwerpen, besluit de gemeente, nog sprake van onzekerheid. ‘Daardoor zijn de financiële risico’s als gevolg van de coronacrisis nog steeds erg groot. Het Rijk heeft in elk geval toegezegd de kosten voor continuïteit zorg/inhaalzorg - bijvoorbeeld noodopvang voor kinderen - binnen het sociaal domein te vergoeden. De wijze waarop is echter nog niet bekend.’